strona główna | usługi | współpraca | doświadczenie | stała obsługa | kontakt | dojazd
       
 

USŁUGI

Prawo cywilne:

- przygotowywanie projektów umów, weryfikacja przedstawionych projektów umów, prowadzenie negocjacji w imieniu klienta w celu ustalenia treści umowy;

- porady prawne z zakresu prawa cywilnego, w tym rzeczowego, spadkowego, związanego z nieruchomościami, konsumenckiego, ubezpieczeniowego, spółdzielczego;

- reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego – w tym dotyczących roszczeń z umowy ubezpieczenia, roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkami, w sprawach spadkowych, sprawach związanych z nieruchomościami np. o ustanowienie służebności przesyłu, w sprawach o zapłatę wszczętych przez fundusze sekurytyzacyjne;

- reprezentacja wierzyciela/dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;

- przygotowywanie projektów statutów stowarzyszeń, fundacji i reprezentacja
w postępowaniu rejestrowym;


Prawo handlowe i gospodarcze:

- zakładanie spółek prawa handlowego – tworzenie projektu umowy spółki lub statutu, reprezentacja w postępowaniu rejestrowym;

- bieżąca obsługa biura zarządu – konstruowanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, przygotowywanie projektów uchwał organów spółki, obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, bieżąca obsługa w zakresie prawa handlowego;

- przekształcanie podmiotów – łączenie, przekształcanie w inną formę prawną oraz likwidacja spółek i innych przedsiębiorców;

- zmiana składu wspólników/akcjonariuszy – tworzenie nowych udziałów/akcji, zakup udziałów/akcji, w tym przeprowadzanie audytu spółki (due dilligence), umorzenie udziałów/akcji, przymusowy wykup akcji lub wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

- inne zmiany umowy spółki, w tym podwyższanie kapitału zakładowego;

- reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych z wewnętrznymi sprawami spółki oraz z obrotem gospodarczym.


Prawo upadłościowe i naprawcze:

- reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, w tym przygotowanie zgłoszenia wierzytelności;

- przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentacja dłużnika w postępowaniu upadłościowym;


Prawo administracyjne, w tym celne, dewizowe, podatkowe, budowlane:

- pomoc przy uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji, pozwoleń, licencji itp., w tym zakresie uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;

- reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym – przygotowywanie odwołań i zażaleń od decyzji organów administracji oraz skarg i skarg kasacyjnych w postępowaniu sądowo-administracyjnym, reprezentacja przed organami administracji samorządowej i rządowej oraz przed sądami administracyjnymi;


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

- przygotowywanie projektów umów o pracę, wypowiedzeń, porozumień, umów dot. zakazu konkurencji, odpowiedzialności materialnej i za mienie powierzone itp.;

- konstruowanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 

- reprezentowania pracodawcy/pracownika w sporach sądowych związanych ze stosunkiem pracy.


 

 

Aktualności

 
25.02.2015
Przedsiębiorców sprzedających olej opałowy informujemy, iż uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie dot. określenia przez urząd celny sankcyjnej stawki podatku akcyzowego  więcej>>
 
01.09.2014
Podmioty składające do KRS sprawozdania finansowe za ubiegły rok
obrotowy informujemy, że od końca maja 2014 r. opłata za złożenie sprawozdania wynosi nie 290 zł., a 140 zł.
więcej>>
 
31.05.2011
Zarządom spółek akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością   przypominamy o konieczności zwołania w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.  więcej>>
 
20.01.2010
Wszystkim spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnym przypominamy o upływie terminu...  więcej>>
 

 

Wykonanie: 2S